15 grudnia 2020 r. – Zebranie Zarządu

 1. Podsumowanie miesiąca:  RR wraz ze społecznością szkoły  sfinalizowała 3 świąteczne inicjatywy: Szlachetną Paczkę, Pomoc dla dzieci z oddziału Hematologii Krakowskiego Szpitala dziecięcego, Prezenty dla 3-ki dzieci z oddziału oraz upominek dla dzieci ze szkoły.
 2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia do Rodziców, Uczniów oraz nauczycieli  zostały przesłane życzenia Świąteczne.
 3. Omówienie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19. Zwrócono uwagę na potrzebę zmniejszenie ilości godzin lekcyjnych odbywających się w trybie on line aby zmniejszyć ekspozycję dzieci na ekran. Spostrzeżenie przekazano Pani dyrektor, która rozważy zoptymalizowanie ilości godzin lekcyjnych on line.
 4. Omówiono możliwość organizacji zajęć sportowych na terenie szkoły dla wszystkich klas.  Z uwagi na obwiązujące  aktualnie przepisy prawne, Pani Dyrektor Bojda  potwierdziła, że na ten moment nie ma takiej możliwości.
 5. Omówiono możliwość zmiany podręczników szkolnych z wydawnictwa WSIP na Nową Erę, postrzegana jako bardziej rzetelne materiały. Dyrekcja szkoły potwierdza, że wybór  podręczników dokonywany jest  raz na trzy lata na dany poziom. Na przyszły rok szkolny zostaną wybrane podręczniki do klasy 2, 5 i 8. Decyzja o wyborze podręcznika z danego przedmiotu należy do nauczyciela.
 6. Omówieni aktualnego status inwentaryzacji: Potrzeba oznakowania książek, do zrealizowania w styczniu 21.
 7. Omówienie możliwości włączenia do nauczania formy pracy zespołowej uczniów, warsztatów, oraz pracy na projektach, wymagającej od ucznia przedstawiania zdobytej wiedzy w ramach nowego tematu.  Temat nadal w toku.
 8. Kwestia poszerzenie obszaru monitoringu w szkole na chwilę obecną zawieszona z uwagi na epidemię jak i konieczność pozyskania zgody z Urzędu Miasta.
 9. Inicjatywy do przygotowania: Dzień Dziecka oraz Konkurs nauczycielski.
 10. Sugerowany termin kolejnego spotkania RR: 3.02.2021r.

3 listopad 2020 r. – Zebranie Zarządu

 1. Omówienie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19. Potrzeba dostarczenia używanych laptopów dla uczniów z klas 4-8. Prośba przekazana do wszystkich rodziców.
 2. Pani Dyrektor nakreśliła, że w wyniku przejścia na nauczanie  zdalne, realizowane są podstawowe treści nauczania. Nie ma możliwości rozszerzania materiału, jak to miało miejsce w warunkach stacjonarnych.  Zakres materiału jest konsultowany z zespołami przedmiotowymi.  
 3. Zalecenie do prowadzania lekcji zdalnych to 30 min aktywnej lekcji + 15 min na pracę z materiałami w obecności nauczyciela/konsultacje, aby nie przeciążać ekspozycji ucznia na ekran.
 4. Zajęcia dodatkowe również będą realizowane w formie zdalnej.
 5. Omówienie nieobecności dzieci z uwagi na  izolację spowodowaną COVID-19. Pani Dyrektor potwierdziła, że  podstawą do klasyfikacji jest 50% obecność ucznia na zajęciach oraz minimum 3 oceny.
 6. Brak wytycznych z Ministerstwa co do modyfikacji programu nauczania w klasach 8-smych.
 7. Omówienie możliwości włączenia do nauczania formy pracy zespołowej uczniów, warsztatów, oraz pracy na projektach, wymagającej od ucznia przedstawiania zdobytej wiedzy w ramach nowego tematu. Pani Dyrektor będzie omawiać to zagadnienie z gronem pedagogicznym.
 8. Kwestia poszerzenie obszaru monitoringu w szkole na chwilę obecną zawieszona z uwagi na epidemię jak i konieczność pozyskania zgody z Urzędu Miasta.
 9. Kwestia poszerzenie obszaru monitoringu w szkole na chwilę obecną zawieszona z uwagi na epidemię jak i konieczność pozyskania zgody z Urzędu Miasta.
 10. Inicjatywy Mikołajowe i świąteczne:
  1. Z uwagi na trudność zorganizowania tradycyjnych obchodów  Mikołaja na terenie szkoły, do Uczniów zostaną przesłane życzenia.  Rada zorganizuje Szlachetna Paczkę dla  rodziny bliskiego otoczenia. Dla grona pedagogicznego zostaną przesłane życzenia świąteczne.
 11. Wsparcie działalności uczniowskiej. Omówiono możliwości wspierania uczniów szkoły w rozwijaniu pasji. Temat będzie kontynuowany, gdyż z uwagi na epidemie COVID -19 nie ma możliwości realizowania pewnych  inicjatyw zdalnie.
 12. Basen _ dalsze prace nad przygotowaniem strategii na przyszły rok.
 13. Konkurs na „ Najciekawszą dekorację z Dyni”, rozstrzygnięty pomyślnie.


Termin kolejnego spotkania RR: 8.12.2020r.

7 października 2020 r. – Zebranie Zarządu

 • Omówienie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19.
 • Utrudnienia w dostępie  do książek  znajdujących się w salach lekcyjnych.
  • P. Dyrektor powiadomi grono nauczycielskie o pojawiąjących się  incydentalnie  problemach. Na ten moment nie ma potrzeby zakupu na korytarz dodatkowych szaf na książki.
 • Dezynfekcja rąk  – Ustalenie: Celem uniknięcia dezorganizacji zajęć dezynfekcja rąk przez  uczniów ( wg. ich własnych potrzeb i środków) zalecana się tuż po wejściu do sali lekcyjnej.
 • Basen – Zgodnie z rozmową z P. Dyrektor – szkoła nie planuje w tym roku szkolnym organizacji basenu w ramach podstawy programowej i tym samym przeznaczać jednej godziny lekcyjnej WF na basen, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Przyczyny: 

 • brak pełnego pokrycia/uczestnictwa ze strony uczniów
  • czas logistyki nauczycieli poświęcony z dojazdem, pobytem na basenie i powrotem to ok 2h lekcyjne, co powodowałoby że druga godzina lekcyjna opieki świadczonej przez nauczycieli/opiekunów byłaby nieodpłatna
  • problem z zastępstwem nauczycieli
  • dofinasowanie basenu z Urzędu Miasta w ramach zajęć dydaktycznych dotyczy tylko klas trzecich
  • wstępna ocena RR: w obecnym roku szkolnym – mając na względzie COVID- 19  i w/w kwestie organizacyjne – basen mógłby być przewrócony wyłącznie w formie zająć dodatkowych ze względu na ustalony już na cały rok plan zajęć, który nie uwzględniał basenu w ramach zajęć dydaktycznych na obecny rok

RR – na spotkaniu podjęła decyzję, że przeprowadzi ankietę w kwestii  zainteresowania basenem wśród rodziców uczniów, aby ustalić poziom rzeczywistego zainteresowania i tym samym  określić możliwości podjęcia w tym celu dalszych kierunkowych działań.

 •  Podręczniki online – nie będzie podręczników online do Chemii i Geografii
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające w ramach klas IV-VIII są przydzielane dla danej klasy tzn. że brak możliwości łączenia klas w ramach danego przedmiotu. Ze względu na ograniczenia w zakresie pomieszczeń dydaktycznych.
 • Zajęcia wyrównawcze są dostępne dla szerszego grona  uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe ( zewnętrzne) – zgoda Dyrekcji szkoły na  organizację zajęć przez firmy zewnętrzne dla uczniów szkoły w budynku szkolnym, po wcześniejszym ustaleniu. WYŁĄCZNIE dla uczniów Szkoły!
 • Rozważane poszerzenie obszaru monitoringu ( zainstalowanie kamer na I piętrze): Dyrekcja  potwierdzi obecnie „ewentualną ilość” dostępnych kamer oraz wystąpi do usługodawcy o oszacowanie kosztów doposażenia budynku szkoły w tym zakresie.
 • Konkursy:
  • Zakres w których szkoła będzie brała udział – do przeanalizowania przez Dyrekcję szkoły
  • Liga matematyczna  – nie odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021 
  • Dyrekcja potwierdza, że dzieci, które uczestniczą w konkursach i potrzebny jest im dostęp do podręczników ponad  zakres podręczników programowych dla danej klasy mają zgodę Dyrekcji na dostęp do nich w bibliotece przez okres przygotowywania się do konkursu.
 •  W roku 2020/2021 – nie są prowadzone zajęcia chóru. Funkcjonuje natomiast zespół wokalny.
 • Akcja “Lekki plecak ” :
  • w tym roku szkolnym 20/21,  nie będzie organizowana. Zostaną zakupione brakujące podręczniki dla klas 6-tych, z zasobów pozostałych po zeszłorocznej akcji.
  • Dyrekcja udostępni RR stan inwentaryzacji „drugiego egzemplarza podręczników” znajdujących się w klasach,  celem ustalenia czy występują braki oraz konieczność ich uzupełniania, tak by uczniowie posiadali  2 egzemplarze per uczeń tj. w domu i w szkole.
 • Modernizacja Nagłośnienia Sali Gimnastycznej – kontynuacja ubiegłorocznych prac RR w tym temacie.
 • RR z pomocą Pracowników Świetlicy zorganizuje Konkurs na „ Najciekawszą dekorację z Dyni”; Finał konkursu: 29/10/2020 r.
 • Skarbnik – zweryfikować obecny stan środków pieniężnych oraz wartość wpływów dokonanych na rok bieżący per klasa.
 • Termin kolejnego spotkania RR: 3.11.2020r.
 • Uchwały:

Zarząd Rady Rodziców jednogłośnie:

 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 600 PLN na Dzień Nauczyciela
 • wyraził zgodę na przeznaczenie budżetu w kwocie 100 PLN, 70 PLN, 50 PLN na nagrody w Konkursie „Najciekawszą dekorację z Dyni” dla pierwszych trzech miejsc w 2-ch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII.
 • zaopiniował pozytywnie obecność systemu monitoringu w Szkole, uznając że nie narusza on praw jednostki oraz, że  jego stosowanie nadal jest zasadne.