Znane są już wyniki akcji

“Przekaż 1% swojego podatku
naszej szkole”W akcji wzięło udział 40 podatników.

Z  1% podatków za rok 2012 

na rzecz naszej szkoły przekazano

4823,70 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wskazali naszą Szkołę
jako cel wydatkowania 1% podatku.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
postanowiła przeznaczyć te środki
na multimedialne pomoce naukowe
oraz na doposażenie sali gimnastycznej.